Overige thema’s

Zelfstandige voortzetting van het consortium

Een van de voorwaarden bij de toekenning van de subsidie voor ProKind2 door ZonMw was dat de consortia actief zouden werken aan het zelfstandig voortbestaan van het consortium na afloop van de subsidie (december 2021). In 2019 is door een werkgroep een notitie geschreven over de voortzetting van het consortium. Deze notitie is mondeling toegelicht aan de VSV’s in de klankbordgroep.

Landelijk wordt hard gewerkt aan de bestendiging van de consortia. In 2019 heeft het bureau Ecorys onderzoek gedaan naar rol en taken van de consortia. De adviezen van dit onderzoeksbureau hebben ertoe geleid dat er begin 2021 een strategisch adviseur en een communicatiebureau zijn aangesteld die de positionering van de consortia moeten versterken, waardoor de consortia ook na 2021 kunnen blijven voortbestaan met ondersteuning van een coördinator.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

Werkgroep capaciteit

Vanwege de problematiek rondom Treant in 2019 zijn verschillende beroepsgroepen met elkaar in gesprek gaan over de capaciteitsproblematiek in het werkgebied van het consortium. Er ontstond behoefte om binnen het consortium een werkgroep capaciteit op te richten.

Eind 2019 is het consortium in gesprek geraakt met het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNNN, onderdeel van de Regionale Overlegstructuur Acute Zorg (ROAZ)) en vanaf begin 2020 vindt gerichte afstemming plaats met het AZNNN.

In de loop van 2020 is de werkgroep capaciteit binnen het consortium van start gegaan. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers uit de geboortezorg in het noorden. Tijdens de eerste vergadering van de werkgroep is afgesproken een inventarisatie uit te voeren naar de capaciteitsproblemen in het noorden. Er zijn vervolgens 7 verschillende vragenlijsten ontwikkeld, voor eerstelijnsverloskunde, tweedelijns verloskunde, derdelijns verloskunde, tweedelijns neonatologie, derdelijns NICU zorg, kraamzorg en ambulancezorg. Deze lijsten zijn eind 2020 uitgezet en begin maart 2021 zijn de eerste resultaten gepresenteerd aan de werkgroep. De problematiek is divers en ligt op verschillende niveaus. Het is de bedoeling dat de werkgroep komt met een advies voor de verdere bespreking en behandeling van de problemen.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .