Overige thema’s

Capaciteit

In 2020 ging de werkgroep capaciteit van het consortium van start. Een belangrijke aanleiding was de problematiek rondom Treant in 2019, waarbij verschillende verloskundige afdelingen gesloten werden. De beroepsgroepen wilden met elkaar in gesprek gaan over de capaciteitsproblematiek in het werkgebied van het consortium.

In 2021 voerde de werkgroep een inventarisatie uit naar capaciteitsproblemen in de geboortezorg. De conclusies hiervan werden breed gedeeld. Een van de resultaten van de inventarisatie is het invoeren van het LPZ dashboard geboortezorg, waarmee meer inzicht ontstaat in de beddencapaciteit.

Eind 2019 raakte het consortium in gesprek met het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN, onderdeel van de Regionale Overlegstructuur Acute Zorg (ROAZ)) en vanaf begin 2020 vindt gerichte afstemming plaats met het AZNN. Er is samengewerkt aan een regioprotocol Parallelle Actie en vanuit de geboortezorg wordt meegewerkt aan de ontwikkeling van het ROAZ plan.

Begin 2024 krijgt de werkgroep capaciteit een nieuwe opdracht. De werkgroep zal een brede vertegenwoordiging vormen van de geboortezorg. Aan de werkgroep wordt deelgenomen door vertegenwoordigers uit 1e, 2e en 3e lijn, inclusief neonatologie, kraamzorg en ook cooperaties van verloskundigen in de drie noordelijke provincies. De werkgroep zal vergaderingen van het tactisch ROAZ voorbespreken en – indien nodig – zorgen voor een goede afvaardiging. Andere onderwerpen waarmee de werkgroep zich zal bezighouden zijn de capaciteitsproblemen in de geboortezorg en bespreekpunten die voortkomen uit het LPZ dashboard geboortezorg, zoals ten aanzien van de registratie van weigeringen.