Onderzoek, onderwijs & praktijk

Kennisnetwerk

Het kennisnetwerk onderzoek, onderwijs en praktijk is ontstaan uit de plannen voor het opzetten van een academische werkplaats geboortezorg (2016). Sinds 2017 hield het kennisnetwerk zich met name bezig met het ontwikkelen van een vorm van multidisciplinair onderwijs. In 2019 is het kennisnetwerk gesplitst in een werkgroep onderwijs en praktijk en een werkgroep onderzoek en praktijk. 

Werkgroep onderwijs en praktijk
Doelstellingen van de werkgroep onderwijs zijn:
  • Opleidingsinstellingen op het gebied van de geboortezorg in Noord-Nederland werken samen in het ontwikkelen, opzetten en implementeren in de curricula van verschillende vormen van interdisciplinair of multidisciplinair opleiden.
  • Het kennisnetwerk onderwijs zorgt voor kennisdeling naar de praktijk van de VSV’s en de opleidingsinstellingen.

In de werkgroep zijn diverse onderwijsinstellingen vertegenwoordigd, evenals enkele vertegenwoordigers van VSV’s.

De werkgroep multidisciplinair onderwijs

In het najaar van 2017 vond de eerste kleinschalige pilot multidisciplinair onderwijs plaats voor studenten kraamzorg, verloskunde, verpleegkunde en aiossen gynaecologie. In 2018 en 2019 vonden nog 2 grotere pilots plaats. Het multidisciplinair onderwijs bestond uit een teamtraining in de skillslabs van het UMCG, een oefening in het maken van een zorgplan en een oefening in warme overdracht. Het onderwijs werd als zinvol beoordeeld door zowel studenten als begeleiders. Er vond een evaluatie plaats in september 2019, waarbij de opleidingen zich uitspraken voor structurele inbedding van het onderwijs in de opleidingen. De werkgroep multidisciplinair onderwijs is hiermee concreet aan de slag gegaan. Er is een splitsing gemaakt in het aanbod: de teamtraining en het samenwerken rond kwetsbare zwangeren worden apart aangeboden (niet meer op 1 dag). Met ingang van het najaar van 2020 zou de teamtraining geïntegreerd worden in de teamtraining voor obstetrieverpleegkundigen van het Wenckebachinstituut en het was de bedoeling dat de teamtraining vanaf najaar 2021 structureel een aantal keer per jaar zou worden aangeboden. Door corona is deze planning helaas anders gelopen. Op 2 maart 2021 heeft een pilot plaatsgevonden met het online aanbieden van de teamtraining. De ervaringen hiermee worden gebruikt voor het aanbod in het najaar van 2021. Het is de bedoeling om de training op video te laten zien, maar de nabespreking fysiek te laten plaatsvinden in kleine groepjes.

Het onderdeel samenwerken rond kwetsbare zwangeren is uitgebreid met een bijdrage vanuit het medisch maatschappelijk werk en er wordt gewerkt aan deelname door studenten social work. Ook voor dit onderdeel geldt dat wordt nagedacht over een aanbod met video en uitgevoerd in kleinere groepjes.

Werkgroep onderzoek en praktijk
Doelstellingen van de werkgroep onderzoek zijn:
  • Het kennisnetwerk onderzoek screent en beoordeelt de aanvragen gericht op de eerste lijn, die van en bij het consortium en de VSV’s binnenkomen voor deelname aan onderzoek en adviseert VSV’s over deelname.
  • Het kennisnetwerk zorgt voor kennisdeling over uitkomsten van onderzoek en kan meedenken in de vertaling van de onderzoeksresultaten naar de praktijk (VSV’s en professionals)

In 2019 is vanuit het consortium ondersteuning geboden aan een aantal onderzoeksprojecten:

  • Werving van eerstelijns verloskundigen om mee te denken over het POEM onderzoek (gericht op zwangerschapsdiabetes)
  • Verzamelen van informatie over contactpersonen voor de Samen Sterk onderzoeksprojecten
  • Werving van eerstelijns verloskundigen voor de onderzoeksaanvraag over het testen van screeningsmethoden voor billirubine (geelzien) in de thuissituatie

De werkgroep onderzoek is in eind 2019 opgestart. Er is een format ontwikkeld dat onderzoekers kunnen gebruiken als zij een vraag willen neerleggen bij de werkgroep (zie de knop hieronder). Begin 2021 heeft de werkgroep alle projectideeën in het kader van de ZonMw call  waarbij ondersteuning gevraagd werd van het consortium besproken en bekeken of het zinvol is hieraan steun te geven.

Format onderzoeksvragen aan het consortium