Cliëntenparticipatie

Doelstellingen voor de clientenparticipatie zijn:
Het betrekken van cliënten bij geboortezorg op een zodanige wijze dat zij gelijkwaardig partner zijn en meebeslissen over diverse zaken.

Ondersteunen van initiatieven op het gebied van clientenparticipatie in de regio

Het project is gestart in 2018 met het in kaart brengen van de behoeften en wensen van de VSV’s op het gebied van de clientenparticipatie. Er is een projectgroep gevormd die geïnventariseerd heeft wat er al ontwikkeld was binnen het consortium en op landelijk niveau.

In 2019 heeft het consortium actief ondersteuning geboden bij het opzetten van een moederraad in de VSV’s Sneek en Heerenveen. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan zijn in grote lijnen gedeeld met de andere VSV’s binnen het consortium.

In 2020 zal de projectgroep clientenparticipatie samen met die VSV’s waar nog geen vorm van ouderparticipatie is bijeen komen om dit ook in de rest van het werkgebied op te zetten.